OBCHODNÍ   PODMÍNKY                      

                                                                                                                                                                                                          

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky masážního a wellness studia Ivana Suchanková  – O´WELL  IČ 40774856

1. Základní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují právní závazkové vztahy mezi poskytovatelem masážních služeb ve wellness a masážním studiu Ivana Suchanková – O´WELL (dále jen provozovatel) IČ 40774856,  v provozovně v prostorách hotelu GOLF,  Plzeňská 103/215 c v Praze 5, a kupujícím poskytovaných služeb (dále jen kupující), návštěvníkem studia (dále jen návštěvník) a uživatelem poskytovaných služeb (dále jen zákazník).

1.2. Provozovatel poskytuje masážní a regenerační služby na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.

1.3 Nákupem dárkového poukazu, dárkového certifikátu, nebo telefonickým, internetovým, osobním objednáním konkrétního termínu masáže či jiné wellness procedury projevuje kupující i zákazník svůj souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele.

2. Objednávka služeb

2.1. Termín návštěvy
Termín návštěvy je nutné dohodnout a rezervovat předem telefonicky, mailem  nebo osobně. Dohodnutý termín procedury je závaznou objednávkou. Provozovatel na dohodnutý termín návštěvy zákazníka rezervuje potřebný prostor studia pro objednaného  klienta, rezervuje příslušný čas maséra, volnou kapacitu, zajistí předepsanou temperaci místností, věnuje čas a prostředky na přípravu zábalů/ koupelí/ k předehřívání van/ sauny aj., či použije potřebné přípravky/ přísady, určené k provedení masáže/ procedury.


2.2. Přeobjednání
Nemůže-li se zákazník dostavit z vážných důvodů  v dohodnutém termínu na masáž/ proceduru, informuje o tom předem telefonicky nebo mailem, nejpozději však 24 hodin před zahájením masáže, procedury. Pozdější kontakt a zájem o přeobjednání se považuje za absenci zákazníka.

2.3  Předčasný příchod
Prostory studia jsou přístupné, avšak s ohledem na nerušený průběh předchozích procedur i na ostatní návštěvníky masážního a wellness studia, je příchod na objednanou proceduru vhodný nejdříve 15 minut před dohodnutým termínem, není-li předem dohodnuto jinak.


2.4. Pozdní příchod
Dostaví-li se zákazník do 15 minut po dohodnutém termínu, bude masáž či procedura provedena ve zkráceném rozsahu tak, že skončí v původně stanoveném čase. Pozdější příchod na masáž se považuje za absenci zákazníka.

2.5. Absence zákazníka
V případě nepřítomnosti nebo pozdního příchodu na masáž/proceduru, se zpožděním delším než 15 minut, bude zákazníku účtována úhrada hodnoty rezervované doby ve výši objednané masáže, procedury/ bude odečtena z hodnoty certifikátu, poukazu.

2.6. Odmítnutí masáže, procedury
Masáž/ procedura může být ze strany wellness studia odmítnuta v těchto případech:
a) zákazník se dostaví s viditelnými příznaky infekčních onemocnění
b) zákazník se dostaví v podnapilém stavu/ pod vlivem návykových látek
c) zákazník se dostaví se zdravotními problémy medicínského charakteru
d) zákazník se dostaví v nevyhovujícím hygienickém stavu
e) zákazník se během objednávání termínu masáže, procedury, vyjadřuje či chová nepřístojným/nevhodným způsobem

2.7. Předčasné ukončení masáže, procedury
Masáž/ procedura může být předčasně ukončena, pokud se:
a) během masáže/ procedury, u zákazníka objeví zjevné příznaky infekčních onemocnění, nebo
b) během masáž/ procedury,  u zákazníka objeví zjevné příznaky podnapilosti/ návykových látek, nebo
c) během masáže/procedury  u zákazníka objeví zjevné příznaky zdravotních problémů, nebo
d) se během masáže/procedury  bude zákazník přes opakovanou výzvu chovat nepřístojným/ nevhodným  způsobem

2.8. Doprovod a přístupnost
Masírovanou osobu může doprovázet jako návštěvník studia jedna osoba, není-li předem domluveno jinak. Studio není zařízeno na přítomnost malých dětí během procedur, na uschování dětských kočárků, kol, na přítomnost psů, osob na invalidním vozíku, osob s výrazně omezenou schopností orientace (bez asistenta/ doprovodu), není-li předem domluveno jinak. Studio nemá prostor na odkládání objemných/ cenných předmětů . Ve studiu je možná a vítaná přítomnost vodícího/ asistenčního psa,.


2.9. Odchod ze studia
Studio poskytuje dostatečný časový komfort po proceduře. S ohledem na ostatní návštěvníky studia se očekává odchod každého zákazníka do 15-ti minut po skončení masáže či procedury, není-li předem dohodnuto jinak.

2.10. Osobní věci a cennosti
Studio poskytuje bezpečnostní komfort. Během celé masáže je možno si z bezpečnostních důvodů uschovat malé cenné věci přímo na recepci. Každá z místností zároveň skýtá možnost odložení všech oděvů i osobních věcí včetně kabelek a tašek na vyhražené místo, v rámci privátního wellnessu jsou k dispozici uzamykatelné osobní šatní skříňky. Provozovatel  za  případné ztráty věcí klienta před masáží/ během masáže/ po masáži neručí, neuschová-li si zákazník cenný předmět  osobně u pracovníka přímo na recepci studia. Zapomenuté věci, nalezené po odchodu klientů, jsou uschovány po dobu 6 následujících měsíců. 

2.11. Informovaný souhlas zákazníka a citlivé údaje

Informovaný souhlas dokládá potvrzení zákazníka, dokládající vyhovující zdravotní stav k dané masáži/proceduře a k souhlasu s masáží/ procedurou  na základě skutečného zdravotního stavu potvrzeného zákazníkovi jeho lékařem/specialistou v oboru či potvrzení samotným zákazníkem, který s ohledem na svůj zdravotní stav i po položených dotazech na kontraindikace potvrdí jejich absenci a zvolí daný typ masáže/ procedury.
Zákazník je při první návštěvě dotázán na kontraindikace a další informace vedoucí k vyloučení zdravotních rizik a k volbě správné techniky masáže či jiné relaxační/ regenerační procedury. Rozhodne-li se zákazník masáž / proceduru podstoupit, dává tím jasně a svobodně najevo svůj informovaný souhlas s poučením o kontraindikacích. Zákazník sdělením údajů k dotázaným kontraindikacím zároveň uděluje svůj informovaný souhlas s užíváním předaných informací. Informace slouží k telefonnímu či mailovému kontaktu, ke správné volbě a provedení masáží i dalších regeneračních a relaxačních procedur, může jít o doporučení/nedoporučení určité techniky/ procedury  přímo od praktického či odborného lékaře, terapeita, odborného zařízení aj. Předané citlivé údaje jsou pečlivě a bezpečně uschovány při dodržení bezpečnostních opatření u správce citlivých údajů, kterým je Ivana Suchanková - O´Well studio. Tyto údaje poslouží výhradně k interním účelům wellness studia. Při případných změnách  jsou z vůle zákazníka doplněny o nové údaje, sloužící ke správnému provedení procedur. Na písemnou/mailovou žádost návštěvníka (např. při ukončení návštěv studia, t.j.při stěhování, delší pracovní či soukromé cestě apod.  jsou údaje trvale vymazány, studio tuto žádost písemně/mailem potvrdí. Návštěvník studia si je vědom skutečnosti, že na základě jím předaných informací budou prováděny masáže a další relaxační a regenerační procedury, a proto v případě zamlčení zákazníkovi v té době známých zdravotních komplikací či jiných dotázaných kontraindikací k procedurám nese zákazník odpovědnost za případné potíže či následky, které mohly být důsledkem procedury či jí mohly být negativně ovlivněny.

2.12. Ceník masáží

Ceník masáží a procedur je k nahlédnutí ve studiu, na webových stránkách, případně na dalších místech k tomu zvolených/ určených. Všechny ceny obsahují DPH ve výši 21%.

3. Reklamace služeb
Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník bezodkladně a  hodnověrným způsobem doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele. Reklamace se podává písemně na adresu provozovatele. V případě bezpředmětné reklamace budou náklady na její projednání vymáhány po zákazníkovi.

4. Dárkový poukaz
4.1. Použití dárkového poukazu
Dárkový poukaz lze použít na úhradu libovolné relaxační masáže/ procedury  z nabídky, není-li na poukazu uvedeno jinak. U dárkového poukazu s uvedenou nominální hodnotou lze přesný druh a rozsah  dohodnout při sjednávání termínu návštěvy, nebo před zahájením masáže. Popis procedur najdete na webových stránkách studia : www.owell.cz  ...Platbu dárkovým poukazem je nutno nahlásit nejlépe při rezervaci, nejpozději  před začátkem masáže pro předběžné ověření platnosti poukazu.

4.2. Hodnota dárkového poukazu

Dárkové poukazy jsou vydávány s uvedenou nominální hodnotou nebo na konkrétní druh masáže/ procedury. Nevyčerpanou hodnotu dárkového poukazu nelze směnit zpět za hotovost či další služby. 

4.3. Platnost dárkového poukazu
Dárkový poukaz je platný, pokud nebyla vyčerpána jeho hodnota, nebo neuplynula lhůta jeho platnosti. Certifikát lze použít i pro částečnou úhradu s hotovostním doplatkem.

4.4. Lhůta použitelnosti
Lhůta použitelnosti dárkového poukazu činí obvykle šest měsíců od data prodeje, lhůta použitelnosti je vždy uvedena  na dárkovém poukazu. Služby masážního studia je nutno vyčerpat nejpozději do uplynutí lhůty platnosti poukazu. Lhůtu platnosti nelze prodloužit, není-li dohodnuto jinak.

5. Dárkový certifikát ON-LINE

5.1 Použití certifikátu
Certifikát lze použít na úhradu libovolné relaxační masáže z nabídky studia. Přesný druh a rozsah je možno dohodnout při sjednávání termínu návštěvy/ před zahájením masáže/ procedury. Popis jednotlivých masáží najdete na webových stránkách studia: www.owell.cz

Platbu certifikátem je nutno nahlásit před začátkem masáže/ procedury pro ověření pravosti a platnosti.

5.2. Hodnota certifikátu
Certifikát má hodnotu odpovídající částce uhrazené bezhotovostní platbou na účet masážního studia. Před masáží je třeba se prokázat tímto certifikátem s platným číslem, které je shodné s variabilním symbolem platby, uhrazené klientem na účet. v případě nesrovnalostí je klient povinen doložit platbu na účet. Bez platných údajů, prokazujících pravost, je certifikát neplatný. Nevyčerpanou hodnotu certifikátu nelze směnit zpět za hotovost.

5.3. Platnost certifikátu
Certifikát je platný,  nebyla-li vyčerpána jeho hodnota, nebo neuplynula lhůta jeho použitelnosti. Certifikát lze použít i pro částečnou úhradu s hotovostním doplatkem.

5.4. Lhůta použitelnosti
Lhůta použitelnosti dárkového certifikátu činí šest měsíců od data připsání bezhotovostní platby
na účet masážního studia. Služby masážního studia je nutno vyčerpat nejpozději před uplynutím platnosti certifikátu, objednávku je třeba provést  do 14 dnů před expirací voucheru. Lhůtu platnosti nelze prodloužit.

6. Závěrečná ustanovení

6.1  Bezpečnost práce a prevence rizik na pracovišti
Vstupem do provozovny vyjadřuje zákazník souhlas se svou povinností dodržovat pravidla bezpečnosti práce a prevence rizik na pracovišti provozovatele a povinností dodržovat bezpečnostní pokyny obsluhujícího maséra.

6.2. Platnost a účinnost
Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 1.7.2018.

6.3. Souhlas zákazníka se všeobecnými obchodními podmínkami

Zasláním formuláře  objednávky z webových stránek zájemce potvrzuje souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami  (viz výše)


Vytvořeno pomocí Mozello - nejsnadnějšího nástroje na tworbu webů na světě.

 .