VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ   PODMÍNKY                      

 

                                Ivana Suchanková  – O´WELL |  IČ 40774856          a              Vita Stoika   - STUDIO STOIKA  |  IČ: 88866939

1. Základní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují právní závazkové vztahy mezi poskytovatelem masážních služeb ve wellness a masážním studiu Ivana Suchanková – O´WELL nebo ,Vita Stoika  - Studio Stoika (dále jen provozovatel) ,  v provozovně Anglická 16, Praha 2, a kupujícím poskytovaných služeb (dále jen kupující), návštěvníkem studia (dále jen návštěvník) a uživatelem poskytovaných služeb (dále jen zákazník).

1.2. Provozovatel poskytuje masážní a regenerační služby na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.

1.3 Nákupem dárkového poukazu, dárkového certifikátu, nebo telefonickým, internetovým, osobním objednáním konkrétního termínu masáže či jiné wellness procedury projevuje kupující i zákazník svůj souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele.

2. Objednávka služeb

2.1. Termín návštěvy
Termín návštěvy je nutné dohodnout a rezervovat předem telefonicky, mailem  nebo osobně. Dohodnutý termín procedury je závaznou objednávkou. Provozovatel na dohodnutý termín návštěvy zákazníka rezervuje potřebný prostor studia pro objednaného  klienta, rezervuje příslušný čas maséra, volnou kapacitu, zajistí předepsanou temperaci místností, věnuje čas a prostředky na přípravu zábalů/ koupelí/ k předehřívání van/ sauny aj., či použije potřebné přípravky/ přísady, určené k provedení masáže/ procedury.


2.2. Přeobjednání
Nemůže-li se zákazník dostavit z vážných důvodů  v dohodnutém termínu na masáž/ proceduru, informuje o tom předem telefonicky nebo mailem, nejpozději však 48 hodin před zahájením masáže, procedury. Pozdější kontakt a zájem o přeobjednání se považuje za absenci zákazníka.                    Vyskytnou-li se  technické či jiné vážné důvody na straně poskytovatele, je tento oprávněn rezervaci přesunout kdykoli před příchodem na jiný termín po dohodě se zákazníkem, ať již na základě mailové zprávy či během telefonického hovoru. Zákazník má právo si vybrat termín z aktuálně dostupných možností studia dle svých časových možností i v prodloužení platnosti voucheru, je -li to nutné.. 

2.3  Předčasný příchod
Prostory studia jsou přístupné, avšak s ohledem na nerušený průběh předchozích procedur i na ostatní návštěvníky masážního a wellness studia, je příchod na objednanou proceduru vhodný nejdříve 15 minut před dohodnutým termínem, není-li předem dohodnuto jinak.


2.4. Pozdní příchod
Dostaví-li se zákazník do 15 minut po dohodnutém termínu, bude masáž či procedura provedena ve zkráceném rozsahu tak, že skončí v původně stanoveném čase, za stejnou nezkrácenou cenu. Pozdější příchod na masáž se považuje za absenci zákazníka .

2.5. Absence zákazníka
V případě nepřítomnosti nebo pozdního příchodu na masáž/proceduru, se zpožděním delším než 15 minut, bude zákazníku účtována úhrada hodnoty rezervované doby ve výšiceny  objednané masáže, procedury/ případně bude odečtena z hodnoty certifikátu, voucheru, poukazu.

2.6. Odmítnutí masáže, procedury
Masáž/ procedura může být ze strany wellness studia odmítnuta v těchto případech:
a) zákazník se dostaví s viditelnými příznaky infekčních onemocnění
b) zákazník se dostaví v podnapilém stavu/ pod vlivem návykových látek
c) zákazník se dostaví se zdravotními problémy medicínského charakteru
d) zákazník se dostaví v nevyhovujícím hygienickém stavu či psychickém rozpoložení
e) zákazník se během objednávání termínu masáže, procedury, vyjadřuje či chová nepřístojným/nevhodným způsobem                                                    f) zákazník se dostaví se zpožděním více než  15 minut po domluveném a potvrzeném čase příchodu                                                                                      g)  z důvodu snížené bezpečnosti, zdravotního rizika,havarijní situace či v dalších závažných  případech, která brání  k plnohodnotnému prožití procedur, bude nabídnut náhradní termín                                                                                                                                                                                          h) v případě náhle zdravotní indispozice maséra  bude nabídnut náhradní termín                                                                                                                        i) v případě náhlé indispzice klienta                                                                                                                                                                                                        j) v připadě nefunčnosti přístroje / zařízení nezbytného k provedení procedury či při výpadku energie, vody atd., bude nabídnut náhradní termín


2.7. Předčasné ukončení masáže, procedury
Masáž/ procedura může být předčasně ukončena, pokud se:
a) během masáže/ procedury, u zákazníka objeví zjevné příznaky infekčních onemocnění, nebo
b) během masáž/ procedury,  u zákazníka objeví zjevné příznaky podnapilosti/ návykových látek, nebo
c) během masáže/procedury  u zákazníka objeví zjevné příznaky zdravotních problémů, nebo
d) se během masáže/procedury  bude zákazník přes opakovanou výzvu chovat nepřístojným/ nevhodným  způsobem

2.8. Doprovod a přístupnost
Masírovanou osobu může doprovázet jako návštěvník studia jedna osoba, není-li předem domluveno jinak. Studio není zařízeno na přítomnost malých dětí během procedur, na uschování dětských kočárků, kol, na přítomnost psů, osob na invalidním vozíku, osob s výrazně omezenou schopností orientace (bez asistenta/ doprovodu), není-li předem domluveno jinak. Studio nemá prostor na odkládání objemných/ cenných předmětů . Ve studiu je možná a vítaná přítomnost vodícího/ asistenčního psa,.


2.9. Odchod ze studia
Studio poskytuje dostatečný časový komfort po proceduře. S ohledem na ostatní návštěvníky studia se očekává odchod každého zákazníka do 15-ti minut po skončení masáže či procedury, není-li předem dohodnuto jinak.

2.10. Osobní věci a cennosti
Studio poskytuje bezpečnostní komfort. Během celé masáže je možno si z bezpečnostních důvodů uschovat malé cenné věci přímo na recepci. Každá z místností zároveň skýtá možnost odložení všech oděvů i osobních věcí včetně kabelek a tašek na vyhražené místo, v rámci privátního wellnessu jsou k dispozici uzamykatelné osobní šatní skříňky. Provozovatel  za  případné ztráty věcí klienta před masáží/ během masáže/ po masáži neručí, neuschová-li si zákazník cenný předmět  osobně u pracovníka přímo na recepci studia. Zapomenuté věci, nalezené po odchodu klientů, jsou uschovány po dobu 6 následujících měsíců. 

2.11. Informovaný souhlas zákazníka a citlivé údaje

Informovaný souhlas dokládá potvrzení zákazníka, dokládající vyhovující zdravotní stav k dané masáži/proceduře a k souhlasu s masáží/ procedurou  na základě skutečného zdravotního stavu potvrzeného zákazníkovi jeho lékařem/specialistou v oboru či potvrzení samotným zákazníkem, který s ohledem na svůj zdravotní stav i po položených dotazech na kontraindikace potvrdí jejich absenci a zvolí daný typ masáže/ procedury.
Zákazník je při první návštěvě dotázán na kontraindikace a další informace vedoucí k vyloučení zdravotních rizik a k volbě správné techniky masáže či jiné relaxační/ regenerační procedury. Rozhodne-li se zákazník masáž / proceduru podstoupit, dává tím jasně a svobodně najevo svůj informovaný souhlas s poučením o kontraindikacích. Zákazník sdělením údajů k dotázaným kontraindikacím zároveň uděluje svůj informovaný souhlas s užíváním předaných informací. Informace slouží k telefonnímu či mailovému kontaktu, ke správné volbě a provedení masáží i dalších regeneračních a relaxačních procedur, může jít o doporučení/nedoporučení určité techniky/ procedury  přímo od praktického či odborného lékaře, terapeita, odborného zařízení aj. Předané citlivé údaje jsou pečlivě a bezpečně uschovány při dodržení bezpečnostních opatření u správce citlivých údajů, kterým je Ivana Suchanková - O´Well studio. Tyto údaje poslouží výhradně k interním účelům wellness studia. Při případných změnách  jsou z vůle zákazníka doplněny o nové údaje, sloužící ke správnému provedení procedur. Na písemnou/mailovou žádost návštěvníka (např. při ukončení návštěv studia, t.j.při stěhování, delší pracovní či soukromé cestě apod.  jsou údaje trvale vymazány, studio tuto žádost písemně/mailem potvrdí. Návštěvník studia si je vědom skutečnosti, že na základě jím předaných informací budou prováděny masáže a další relaxační a regenerační procedury, a proto v případě zamlčení zákazníkovi v té době známých zdravotních komplikací či jiných dotázaných kontraindikací k procedurám nese zákazník odpovědnost za případné potíže či následky, které mohly být důsledkem procedury či jí mohly být negativně ovlivněny.

2.12. Ceník masáží

Ceník masáží a procedur je k nahlédnutí ve studiu, na webových stránkách, případně na dalších místech k tomu zvolených/ určených. 

3. Reklamace služeb
Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník bezodkladně a  hodnověrným způsobem doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele. Reklamace se podává písemně na adresu provozovatele. V případě bezpředmětné reklamace budou náklady na její projednání vymáhány po zákazníkovi.

4. Dárkový poukaz O´WELL
4.1. Použití dárkového poukazu
Dárkový poukaz studia O´WELL, dále jen poukaz,  lze zakoupitt na konkrétní služby, balíčky služeb  či v určité nominální hodnotě sloužící k k úhradě libovolné relaxační masáže/ procedury  z nabídky, není-li na poukazu uvedeno ještě  jinak. U dárkového poukazu s uvedenou nominální hodnotou lze přesný druh a rozsah  dohodnout při sjednávání termínu návštěvy, není-li dohodnuto jinak. Popis procedur je uveden na webových stránkách studia : www.owell.cz  .Platbu dárkovým poukazem je nutno nahlásit při rezervaci, poukaz mít s sebou v papírové či internetové formě pro případné ověření platnosti poukazu. Bez platných kontrolních a bezpečnostních  prvků je  poukaz neplatný, bez předložení poukazu na vyzvání  má studio právo zrušit proceduru bez náhrady. 

4.2. Hodnota dárkového poukazu

Dárkové poukazy jsou vydávány s uvedenou nominální hodnotou nebo s uvedením popisu služeb. Nevyčerpanou hodnotu dárkového poukazu nelze směnit zpět za hotovost či další služby. 

4.3. Platnost dárkového poukazu
Dárkový poukaz je platný, pokud nebyla vyčerpána jeho hodnota a neuplynula lhůta jeho platnosti. Certifikát lze použít i pro částečnou úhradu s hotovostním doplatkem.

4.4. Lhůta použitelnosti a rezervace termínu procedur
Lhůta použitelnosti dárkového poukazu je obvykle na poukazu uváděna jako platnost voucheru, platnost do, atd. Použitelnost činí obvykle tři až šest měsíců od data prodeje, lhůta použitelnosti je vždy uvedena  na dárkovém poukazu a může mít i jinou délku. Služby je nutno vyčerpat nejpozději do uplynutí lhůty platnosti poukazu. Lhůtu platnosti nelze prodloužit, není-li dohodnuto jinak . Rezervaci termínu procedur  je nutno provést alespoň s dvoutýdenním předstihem. Doporučuje se rezervace emailem, kdy lze oboustranně prokázat detaily rezervace v případě jakýchkoli nejasností. Při rezervaci  mailem je nutné uvést heslo, číslo či kód voucheru a objednávat se lze jen na termíny do ukončení platnosti voucheru, není-li předem domluveno jinak.  Rezervace se stává závaznou až po jejím potvrzení ze strany poskytovatele služeb.   

5. Voucher slevových portálů 

5.1 Voucher slevových portálů  a jeho využití 

Poukaz on-line či jiný platný poukaz, jejímž vydavatelem je některý slevový portál na služby, dále jen voucher, lze použít k čerpání služeb dle popisu na voucheru nebo dle povahy voucheru. Přesný druh a rozsah nespecifikovaných služeb v nominální hodnotě voucheru je možno dohodnout při sjednávání termínu návštěvy/ nikoli až  před zahájením masáže/ procedury. Popis  dílčích či ucelených procedur je uveden na webových stránkách studia: www.owell.cz případně na portálech poskytovatele voucheru. V případě zrušení termínu a přeobjednání platí  2.1 a 2.2 |  Včasné storno zákazníka je akceptováno, pokud je prokazatelně zasláno do 48 hodin před termínem příchodu na mailovou adresu [email protected] nebo na mail [email protected].  V tomto případě  má zákazník možnost si rezervovat náhradní termín dle  dostupných možností. Tento náhradní termín je již finální, nelze jej znovu stornovat,  není-li předem dohodnuto jinak. V případě platnosti voucheru a rezervace termínu platí 4.4. Pokud zákazník nestornoval včas, je na zvážení provozovatele, zda nabídne majiteli voucheru možnost opakované rezervace za poplatek, kompenzující provozovateli ztrátu, spojenou s neobsazeným termínem, provozními výlohami a opakovanou rezervací. 

5.2. Hodnota poukazu

Voucher má hodnotu odpovídající částce nebo službám uvedeným na poukazu. V případě nejasností o náplni voucheru vystaveném na konkrétní služby a nikoli na částku, je určující popis obsahu daného balíčku služeb na webové stránce poskytovatele dle kódu voucheru. Před procedurami je možné ze strany studia požadovat poukaz platným kódem k ověření. Bez platných kontrolních a bezpečnostních  prvků je voucher neplatný, při nepředložení voucheru má studio právo zrušit procedury bez náhrady. Nevyčerpanou hodnotu certifikátu/ voucheru  nelze směnit zpět za hotovost.

5.3. Platnost poukazu
Voucher je platný,  nebyla-li dosud vyčerpána jeho hodnota a nebo neuplynula lhůta jeho použitelnosti. Poukaz lze po dohodě použít  pro částečnou úhradu služeb  s hotovostním doplatkem. Poukaz nelze prodloužit, nebude-li se ve výjimečných případech a s výhradním souhlasem studia O´WELL či s poskytovatelem voucheru dohodnuto jinak.  Voucher lze za určitých podmínek a po dohodě prodloužit při  částečném čerpání služeb v době platnosti a při následné rezervaci termínu po ukončení platnosti voucheru pro čerpání zbývajících procedur. Voucher nelze směnit za peníze. Případné změny platí pouze po výslovném souhlasu obou stran, výhradně ve výjimečných případech. Prodlužování lhůty použitelnosti po termínu expirace voucheru nepatří mezi povinnosti studia O´WELL, záleží na vůli a  nabídnutých možnostech ze strany studia. Prodloužení je jednorázové a s finální platností.


5.4. Lhůta použitelnosti
Lhůta použitelnosti je vyznačena zřetelně a jednoznačně na poukaze
Služby masážního studia je nutno vyčerpat nejpozději před uplynutím platnosti poukazu, objednávku je třeba provést  nejpozději do 14 dnů před expirací. Lhůta platnosti je nezpochybnitelná a lze ji prodloužit jen ve výjimečných případech na základě dobrovolného  rozhodnutí a  aktuálních možností poskytovatele poukazu. Taková změna je  platná jen po písemném potvrzení ze strany poskytovatele.


6. Závěrečná ustanovení

6.1  Bezpečnost práce a prevence rizik na pracovišti
Vstupem do provozovny vyjadřuje zákazník souhlas se svou povinností dodržovat pravidla bezpečnosti práce a prevence rizik na pracovišti provozovatele a povinností dodržovat bezpečnostní pokyny obsluhujícího maséra.

6.2. Platnost a účinnost
Tyto všeobecné obchodní podmínky vstoupily v platnost a účinnost dne 1.7.2018. Ověřovány a aktualizovány jsou v souladu s předpisy a novelami Zákona a v návaznosti na přijaté změny, případné rozšiřování služebstudia  atd..

6.3. Souhlas zákazníka se všeobecnými obchodními podmínkami

Zasláním formuláře  objednávky z webových stránek zájemce potvrzuje souhlas se Všeobecnými obchodními podmínkami  (viz výše)